Vietnamese English
 
/uploaded/gioi-thieu/Tuy%C3%AAn%20ng%C3%B4n/banner-tuyen-ngon-1920x560-c.jpg

Tuyên ngôn của Vmintech

TẦM NHÌN (Vision)

VMinTech - Công ty có hệ thống quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế có chất lượng toàn cầu thông qua các hệ thống: ERP, SOP, CRM, etc
VMinTech là ngôi nhà thứ hai cho các thành viên trong Công ty.

SỨ MỆNH (Mission)

VMinTech - chuyên gia hàng đầu cung cấp các giải pháp khử khuẩn, làm sạch không khí, bề mặt và môi trường.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI (Core Values)
  • Khách hàng là quan trọng nhất:
VMinTech luôn lấy khách hàng là trung tâm & quan trọng nhất để đưa ra giải pháp tối ưu. 
  • Chất lượng:
- Nhân lực: có năng lực & thực thi công việc xuất sắc.
- Giải pháp tổng thể: Thiết kế, sản phẩm, dịch vụ & giá trị gia tăng tốt nhất cho khách hàng.
  • Cam kết trách nhiệm & hiệu quả qua Quy tắc ứng xử (Code Of Conduct):
- Với xã hội, thị trường, khách hàng & đối tác.
- Đa chiều với cổ đông & các thành viên trong Công ty.
  • Cùng thịnh vượng:
- Với khách hàng & đối tác.
- Với cổ đông & các thành viên trong Công ty.
  • Hoàn thiện và đổi mới:
- Luôn hoàn thiện & đổi mới cho toàn hệ thống VMinTech và từng thành viên.
Tư vấn ngay
Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua