DANH MỤC

Khối khách hàng Bệnh viện

P_20160622_123326

2016.04.21.BVNhietDoiP.ViKhuan

2015.05.13. PhongCapCuuKhoaCapCuuBVBachMai

2015.05.22_PhongNhiemTrungKhoaSoSinhBVPhuSanHN

2014.12.04. BVPhoiTW-KhoaHoiSucTichCuc

2014.12.18 BVNhiTW-KhoaSoSinh